Bakugan Wiki
Bakugan Wiki

Damonica was a NPC (Non-Playable Character) in Bakugan Dimensions. She was an Aquos brawler.

Bakugan

Gallery