Bakugan Wiki
Bakugan Wiki

Cameron was a NPC (Non-Playable Character) in Bakugan Dimensions. He was in the Downtown area and he was an Aquos brawler.

Bakugan